גיליון 6831 עמוד 58 מתאריך 07/07/2014מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס.תיק

ביהמ״ש

33יק

כנ״ר

כתו0ת

ת ״׳ז

שם החייב/ת

5 ו/י5/0 ו 09:00

08/06/04

04־05־4542

40882

צבעויי 0^׳-5,חייג/ה

56240609

פדידה יגעלק^:

09/01/06 0י:09

00/06/04

04־03־40939

0י.09י

הרצל20/12,ח0פה

8>ו^^:906^:י

פריקן לרט מרגרט

0*0:10 00/09/00

05/05/04

03־05־27039

49600

אבטין 0/0,אבטין

ו2421432

ממיראת סיהאב

1/10/16י 00:ו1

09/06/04

04־05־44837

450:2:2

באקה אל־גרנהה 0/0,באקה אל־גר

52969646

קעדאןומה

01:00 06/00/06

05/06/04

צ1־05־20505

4035י

בן צבי00/0,קריית מוצקין

508606640

רביווביץ׳ נייכאל

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי חיפה

המועד להגשות תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיונז מותן!צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות יגיל הפטר החייב אולגה גורדון, עו״ד, חיפה

מחוז באר שבע

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מ0עד הדמן

תאריך 4ו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תילן

כנ״ר

כתובת

ת ״ז

שם החייב/ת

16/ו23/0 11:00

00/06/04

צ1־06־301צ1

20998

אבו ג' וויבעד(ש 0/0,אבו גאוייעד (ש

29160653

אבט ואדי רעד

00:00 09/02/06

צ02/06/1

04־06 ־02200

19853

אקרודור 00/0, קריית גת

68810009

אברג׳ל עמרם

05:45 48/02/16

09/06/04

צ1־06־9צ/15

20100

,0/0

152190צ5י

אורצקי מרגריטה

01/16/צ4 02:00

צ05/06/1

צ1־06־9296

09960

שז״ר זלמן 20/2,באר שבע

813ו20425

אטיאר אייל

09:00 /3/01/16

09/06/04

צ1־06־49ו13

19044

80/0,רהט

226912/4

אלטורי עבד ואל קו

01/16/צ0 00 :00

09/06/04

צ1־06־009צ1

20095

שכ 20/01,ערערה־בוגב

60685002

אלטלקאתת יארר

01/16/צ0 04:00

05/06/04

צ1־06־1658

09888

הרמב״ם 656/0,אופקים

00488645

אליהו יהושע

01/15/צ0 00:00

צ1־05־52719

1צ198

כריפה 46/0,כריפה

04929608

אלמעאבדה חרן

04:00 12/01/16

27/05/04

צ1־05־50162

09846

פיור 5/0,שדרות

66008504

בוחבוט אלרן

00:00 04/06/06

צ1־05־צ7צצ5

20048

יוהוה ז׳בוטיורק 60/82,באר שבע

צ0202822י

ביטון מוזר ותואל

00:00 20/n/05

09/06/04

04־05־55706

צצ198

ארויה ארוולדו ^^דאר שבע

02580806י

בן ברוך זיוה

00: 00 28/02/05

צ01/06/1

צ1־05־52076

20005

חגלה 8/0,באר שבע

08580U8

ברוך יויב

02:00 20/n/05

20/05/04

04־05־29505

09860

ההרתדרות 00/0,אשקלון

צ1צ06צ22

גואטה גדעון

01/16/צ0 09:00

05/06/04

צ1־06־628צ

09828

יציאת אירופה 8/4,באר שבע

29580908

דהן מרדכי מוטי

ילקוט הפרסומים 6831, ט' בתמוז התשע״ד, 7.7.2014 6630