גיליון 6831 עמוד 60 מתאריך 07/07/2014



מ1עד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

ו2ילן

כנ״ר

כדגו^רת

ת ״ז

שם החייב/ת

10:30 04/01/06

09/06/14

32950-05-04

18860

׳שד מנחם בגין 501/6,שדרות

304442427

רגימוב יאגוב

13:00 20/02/02

05/06/14

2061-03-04

19108

מואב 2/27ןע0ד

324062432

רוסנה שיפלינגר

11:01 26/01/16

06/06/04

2074-00-04

20063

ככר אילים 9/0,אילת

54984290

שור משה

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי באר שבע המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיונז מותן!צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב ,צבי קויש ,עו"ד

מחוז נצרת

הודעות על מתן!צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך 4ו ג:ינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תילן

כנ״ר

׳ב: תובת

ת ״ז

שם 5^רtיי^:/ש

09:00 01/02/16

10/06/14

54069-00-14

64ו04

׳שכ נוף 0\ נן 0^/590,בית שנן

46461419

נפוסה סיון

15/06/11 סי :09

n/nm

ו50109-06-1

00064

בועינה 0/0,בועיי0ה-נוג'ידנ

1י199011

ב:<=ר סעונ

09:00 01/03/16

22/09/14

12121-04-14

14269

שספסל עיוו־נ 1,10/1זריית בינליק

40090ו10

בן ינירנברהם דו

00: 00 00/06/14

H/HAH

ו15-02-1יי5

06104

ת.ד. 405,מעיין ברוך

0490114י

גוסלימ דרור

ו02/1/ו0 09:00

02/04/14

1266!-04-14

04005

שכ נחו זת כנרת 02/4 ,סבריה

mum

דרו רי עדינה עדית

11:00 26/01/16

28/0!/14

6-04-14י4

0445 0

רח 1303 1/6,נ/רת

ו1009410

זהר סלנם

02:00 01/02/16

10/06/14

19014-01-14

00141

הומרה (יזרענל) 0/0,סמרה (יזרענ׳

469406ו6י

זועבי ופנ

19:00 11/00/16

00/06/14

ו11101-01-1

144ו0

שכ רבי עקיבנ 114/16,סבריה

43430946

ינמין נברהם

09:00 01/02/16

10/06/14

0181-00-14

04903

שפ שפרינ/ק 169/1,בית שנן

123יm0

לוי שמעון

11:00 11/01/14

29/00/14

54464-11-11

2400!

יזרענל ^/!^נ/רת עילית

16640114י

נוב יקיר

00: 00 01/01/16

00/06/14

01405-04-14

04640

רח 2100 1/0,נ/רת

26812409

סאיג בושרנ

12:00 21/01/16

00/06/14

11000-04-10

19606

הבנים 9/0,עפולה

34131103

סויקה צבי

11:00 25/01/16

00/06/14

55194-00-14

04601

רח 0101 0/0,נ/רת

13931090

סנדינני מנזן

09: 00 01/11/16

12/06/14

10959-00-14

039015

שפרעם 0/0,שפרעם

13100111

סעד נדונרד

09:00 21/04/15

01/10/10

10^2-00ל 050

9009כ

נרז 30/0,ק/רין

019

קמיסו נירינה

09:00 01/02/16

10/06/14

10061-04-14

04415

היסמי ן ו/^מגדל הדמק

06001111

שרף מורן נוית

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי נצרת

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב ,אולגה גורדון , עו״ד

ילקוט הפרסומים 6831, ט' בתמוז התשע״ד, 7.7.2014 6632