גיליון 6832 עמוד 1 מתאריך 07/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בתמוז התשע״ד    6832    7 ביולי 2014

עמוד    עמוד

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות.......... 6654    הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........................ 6655

הסמכה לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים................. 6654    הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (הוד השרון,

מינוי רשם בבית המשפט............................................................ 6654    פרדסיה).................................................................................. 6655

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס    הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה

המפלגות.................................................................................. 6654    )קדימה-צורן)......................................................................... 6655

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 6656

לא צמוד הניתן לציבור לפי חוק הסדרת הלוואות    הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 6658

חוץ-בנקאיות.......................................................................... 6655    הודעות מאת הציבור................................................................... 6665