גיליון 6833 עמוד 1 מתאריך 09/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בתמוז התשע״ד    6833    9 ביולי 2014

עמוד

הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית........................................... 6669

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום............................................. 6672

הסמכה לנותן אישור לפי חוק רישוי עסקים........................................................ 6672

מינוי ועדה מייעצת להתקנת תקנות ייבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי..................... 6672

הכרה בגנים בוטניים.......................................................................... 6672

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית........................................... 6672

הודעה בדבר השעיית חברה לצמיתות לפי חוק לשכת עורכי הדין ..................................... 6672

הכרזה על מצב מיוחד בעורף

לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ג(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי׳׳א-1951י, ומששוכנעתי כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האכלוסייה האזרחית אני מכריז בזה על מצב מיוחד בעורף בשטח המסומן במפה המצורפת להכרזה זו והכולל את היישובים המפורטים להלן.

ההכרזה תקפה למשך 48 שעות החל בשעה 09.00 ביום י' בתמוז התשע׳׳ד (8 ביולי 2014).

י ס״ח התשי״א, עמ' 78; התשנ״ח, עמ' 42

6669 ילקוט הפרסומים 6833, י”א בתמוז התשע׳׳ד, 9.7.2014