גיליון 6834 עמוד 1 מתאריך 10/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

2014

עמוד


י״ב בתמוז התשע״ד    6834    10 ביולי

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.................................................................................. 6674

מינוי יושבי ראש לוועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)........................................................................ 6674

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר לפי סעיף 9 לחוק הסעד

(טיפול במפגרים)................................................................... 6674

מינוי יושב ראש לוועדה חמתן היתרים לפי חוק

שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)........................ 6674

מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים לפי חוק

שחרור על-תנאי ממאסר.................................................... 6674

מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי החוק האמור.................................................................. 6676

מינוי יושבת ראש לוועדת שחרורים מיוחדת - קציבה. 6677 מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים....... 6677

מינוי יושב ראש וחברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ולפי חוק

בתי דין מינהליים......................................................................

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)...............................................

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין...........

הודעות על הסמכת פקחים בעיריות (יבנה, קרית גת).......

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (דימונה).....

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר לארנונה (שפרעם)......

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.............................................

הודעה לפי סעיף 106(ב) לחוק התכנון והבנייה, תכנית מיתאר ארצית לטורבינות רוח - תמ׳׳א 10/ ד/ 12...

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................

הודעות מאת הציבור........................................................................

6678

6679

6680 6680 6680 6680 6681

6681

6682

6691