גיליון 6834 עמוד 2 מתאריך 10/07/2014הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה', אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י' בסיוון התשע׳׳ד )8 ביוני 2014( ועל שובו ביום י״א בסיוון התשע׳׳ד )9 ביוני 2014(. כ׳׳ד בסיוון התשע׳׳ד )22 ביוני 2014( )חמ 3-1300(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס״ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ״ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ”ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את שמואל בורשנטין, שופט של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת ערר לפי סעיף 88 לחוק, במחוז מרכז.

י׳׳ג בניסן התשע׳׳ד )13 באפריל 2014( )חמ 3-324-ה4(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ׳׳ט, עמ' 130.

מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ״ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ״ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את הרי קירש, שופט של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת ערר לפי סעיף 88 לחוק, במחוז תל אביב. י״ג בניסן התשע״ד )13 באפריל 2014( )חמ 3-324-ה4(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ט, עמ' 130.

מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ״ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ״ג-11963 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני מאריכה3 את מינויו של האשם חטיב, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז צפון.

1    ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ט, עמ' 130.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

3    י״פ התשע״ב, עמ' 5063.

תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום ג' בתמוז התשע״ד )1 ביולי 2014(.

י״א בסיוון התשע״ד )9 ביוני 2014( )חמ 3-324-ה4(

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר

לפי סעיף 9 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ״ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב()1( לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ״ט-11969 )להלן - החוק(, אני ממנה את הדסה נאור, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת ערר לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט' בניסן התשע״ד )9 באפריל 2014( )חמ 3-228-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התש״ס, עמ' 212.

מינוי יושב ראש לוועדה למתן היתרים

לפי חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ״ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-12 לחוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ״ט-11969, אני מאריכה2, את מינויו של רפאל כרמל, שופט של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדה למתן היתרים, לפי החוק. כ״ח בניסן התשע״ד )28 באפריל 2014( )חמ 3-180-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשכ״ט, עמ' 144.

2    י״פ התשע״א, עמ' 5960.

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-12001, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, ובהתייעצות עמו לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני ממנה את חיים חדש, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ז' בניסן התשע״ד )7 באפריל 2014( )חמ 3-101-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשס״א, עמ' 410.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.


ילקוט הפרסומים 6834, י״ב בתמוז התשע״ד, 10.7.2014 6674