גיליון 6835 עמוד 1 מתאריך 14/07/2014עמוד

הודעה על מינוי סגן שר לפי חוק הממשלה....................... 6698

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים).................................................................................. 6698

הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

שירות המדינה (מינויים)................................................... 6698

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק לפ חוק שירות עבודה

בשעת חירום.......................................................................... 6698

הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בענף השמירה בשעות נוספות (הוראת שעה) לפי חוק שעות

עבודה ומנוהל...................................................................... 6698

מינוי ממלאי מקום נציגי השר להגנת הסביבה בוועדה

לשמירת הסביבה החופית................................................. 6698

מינוי ממלאי מקום נציגי השר בוועדה לשמירה על קרקע

חקלאית ושטחים פתוחים.................................................

מינוי ממלאי מקום נציגי השר בוועדות המחוזיות לתכנון

ולבנייה חיפה והדרום.........................................................

אכרזה על מטבע זיכרון לפי חוק בנק ישראל......................

תמצית תקציב רגיל של עיריית ערד לשנת הכספים

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2014 (אלעד, אשדוד, טירה, יהוד-מונוסון, כפר קאסם,

ערד, רמלה).............................................................................

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט....................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................

הודעות מאת הציבור...................................................................

2014

עמוד

6699

6699

6699

6705

6699

6699

6705

6720


רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בתמוז התשע״ד    6835    14 ביולי