גיליון 6836 עמוד 1 מתאריך 14/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בתמוז התשע״ד    6836    14 ביולי 2014

עמוד

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).............6738

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט ..................................................... 6739

הודעה בדבר תוצאות הבחירות של נציגי המגדלים למועצה לענף הלול .................................. 6741

הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים .......................... 6741

הודעה על שינוי תנאי פטור מאישור הסדר כובל לפי החוק האמור....................................... 6746

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ״א 1/4/14 . 6747 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה    6749

הודעות מאת הציבור............................................................................. 6770