גיליון 6837 עמוד 1 מתאריך 15/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בתמוז התשע״ד    6837    15 ביולי 2014

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור הפועלים בתחום גיוס מתנדבים

להתנדבות בבסיסי צה"ל................................................................. 6786

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור המסייעים לחיילים אשר עברו

אירועי לחימה במהלך שירותם הצבאי ..................................................... 6786

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים בתחום רווחת

משפחות שכולות    6787

הודעה בדבר העברת זכויות ברישיונות    נפט...................................................... 6789

מינוי פקידי רישוי לפי חוק כלי הירייה.......................................................... 6789

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה............................................................... 6790

הודעות מאת הציבור......................................................................... 6806