גיליון 6838 עמוד 1 מתאריך 16/07/2014עמוד

הודעה בדבר קביעת אזורי עדיפות לאומית לפי חוק

חובת המכרזים....................................................................... 6814

מינוי רשם ההקדשות לפי חוק    הנאמנות............................ 6814

מינוי רשם השותפיות................................................................ 6814

מינוי רשם העמותות................................................................... 6814

מינוי רשם המשכונות לפי תקנות המשכון (סדרי

רישום ועיון).......................................................................... 6814

מינוי רשם שמות עסק................................................................ 6814

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי הירייה.............................. 6815

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים לפי חוק הנוער

(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)......................................... 6815

מינוי חברים לוועדות ערר לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................... 6815

מינוי ממלא מקום לחבר ועדת הערר לפי חוק תכנון

משק החלב............................................................................. 6815

מינוי יושב ראש מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים

הלאומיים............................................................................... 6815

מינוי חבר מועצה וחבר הנהלת רשות נחל הקישון........

מינוי חבר בוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים (הטלת פסולת)...............................................

מינוי חבר בוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת זיהום

הים ממקורות יבשתיים....................................................

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין........................

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר

פרטיו לפי חוק בנק ישראל..............................................

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור

סובב כנרת.............................................................................

הודעה בדבר מדינה המנויה בנספח להסכם לפי חוק

הפטנטים.................................................................................

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.......................

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין....................

הודעות מאת הציבור..................................................................

2014

עמוד

6816

6816

6816

6816

6816

6816

6817

6817

6817

6817


רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בתמוז התשע״ד    6838    16 ביולי