גיליון 6839 עמוד 1 מתאריך 17/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בתמוז התשע״ד    6839    17 ביולי 2014

עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת................................................ 6826

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב ראש

הכנסת..................................................................................... 6826

רשימת חוקרי הוצאה לפועל.................................................... 6826

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות

(הוראת שעה)......................................................................... 6826

מינוי סגנים לפסיכיאטרים מחוזיים לפי חוק טיפול

בחולי נפש............................................................................... 6826

הכרזה וביטולי הכרזה על אזורים נגועים במחלת

הניוקסל.................................................................................... 6827

עמוד

הודעות על הסמכת פקחים במועצות אזוריות

(פרדס-חנה-כרכור, חוף הכרמל).................................... 6827

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (מזכרת בתיה)....... 6828

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 6828

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 6830

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 6849

הודעות מאת הציבור................................................................... 6858