גיליון 6840 עמוד 1 מתאריך 17/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בתמוז התשע״ד    6840    17 ביולי 2014

עמוד

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון .....................................................6862

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................6868

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................6871

הודעות מאת הציבור........................................................................6877