גיליון 6841 עמוד 1 מתאריך 20/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

2014

עמוד


כ״ב בתמוז התשע״ד    6841    20 ביולי

עמוד

הודעה על מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה

קדם-צבאית)...........................................................................

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר

אשכנזי בנתניה......................................................................

הכרזה וביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (הוד השרון)...........

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (מודיעין-מכבים-רעות).

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות..........................

הודעות מאת הציבור...................................................................


6885

6885

6885

6886 6886 6886 6887


הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה........................ 6882

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 6882

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)........................................................................... 6882

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים................................................................................... 6882

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות.................... 6883

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבנייה......................... 6884

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגנים ממלאי מקום

וסגני ראשי מועצות    אזוריות (גולן, משגב)................. 6884