גיליון 6841 עמוד 2 מתאריך 20/07/2014הודעה על הרשאות

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א-1951י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים )להלן - המשרד( המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקה במקרקעין, בתחום הפעולה של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ובהתאם לתפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(א)    המנהלת הכללית - בלא הגבלה בסכום;

(ב)    מנהל מינהל הדלק - עד לסכום של 10,000,000 שקלים חדשים (להלן - ש׳׳ח);

(ג)    סגנית מנהלת כללית בכירה למינהל - עד לסכום של 1,000,000 ש׳׳ח;

(ד)    המדען הראשי של המשרד - עד לסכום של 750,000 ש׳׳ח;

(ה)    מנהלת אגף בכירה - תכנון וכלכלה - עד לסכום של 500,000 ש׳׳ח;

(ו)    רכזת בכירה - נהלים ותהליכי עבודה מינהל ומשאבי אנוש - עד לסכום של 50,000 ש׳׳ח;

(ז)    ממונה משאבים חומריים - עד לסכום של 20,000 ש׳׳ח;

(ח)    מנהל מחלקת משאבים חומריים - עד לסכום של 10,000 ש׳׳ח.

כל מורשה כאמור יחתום יחד עם חשב המשרד או סגן חשב המשרד, לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 50,000 ש׳׳ח, עם ראש תחום התקשרויות רכש ופיקוח תקציבי.

ההרשאות הקודמות לנושאי משרה במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים - בטלות. ה' בתמוז התשע׳׳ד (3 ביולי 2014) (חמ 3-9-ה1)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1,

אני ממנה את חשב המשרד לביטחון הפנים ואת סגן חשב המשרד לביטחון הפנים לממונים על הגבייה, לעניין גבייתם של תשלומים ואגרות המגיעים לרשות הארצית לכבאות והצלה בהתאם לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב-22012.

כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ד (23 ביוני 2014) (חמ 3-18)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1    חוק א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    ס׳׳ח התשע׳׳ב, עמ' 702.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 11945, לאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך ההגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או רשת מוסדות או התאחדות המכונה ”IRW-Islamic Relief Worldwide” או ”IR-Islamic Relief” או ״aj^^v' ajI^v״ או    '11*1' jjc. aj^^v^” או ”רווחה

אסלאמית ברחבי העולם” או ”ארגון/קרן הרווחה האסלאמית” או ”ארגון הסעד האסלאמי העולמי” או ”אלאע'את'ה אלאסלאמיה עבר אלעאלם” או ”אלאע'את'ה אלאסלאמיה” או ”היאה אלאע'את'ה אלאסלאמיה” או ”אלאע'את'ה אלאסלאמיה אלעאלמיה” או ”משרד המורשת האסלאמית בבריטניה” או ”אלאעאתה אלאסלאמיה אלבריטאניה”;

או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות סניפיה המרכזיים בבריטניה, אוסטרליה, איטליה, אפגניסטן, ארצות הברית, גרמניה, דרום אפריקה, מלזיה, מאוריציוס, פקיסטן, קנדה, שבדיה ושוויץ, ולרבות משרדי השדה בגדה המערבית

וברצועת עזה (fluii jjc    AjUyi - irpaL -

י'״׳ לז0) ובסוריה, וכן כל מדור, משרד או משרד שדה, ועדה, סניף, מרכז, ועד, קבוצה, סיעה או מוסד השייכים להתאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה, בהיותה חלק ממערך המימון של ארגון החמאס, תומכת בו ומסייעת לארגון.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 30 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. כ”א בסיוון התשע׳׳ד (19 ביוני 2014) (חמ 3-1080)

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

1 ע”ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-11957 (להלן - החוק), אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי, מיום כ”ז בסיוון התשע”ד (25 ביוני 2014) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7027/2014; הצדדים להסכם הם נשיאות הארגונים העסקיים והסתדרות העובדים הכללית החדשה. עניינו של ההסכם בעידוד והגברת שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות במשק הישראלי, ומתן ייצוג הולם, במקומות המעסיקים 100 עובדים או יותר. ח' בסיוון התשע”ד (6 ביולי 2014) (חמ 3-107-ה2)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

1 ס”ח התשי”ז, עמ' 63; התשל”ה, עמ' 223.

ילקוט הפרסומים 6841, כ׳׳ב בתמוז התשע״ד, 20.7.2014 6882