גיליון 6841 עמוד 5 מתאריך 20/07/2014הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגן ממלא מקום וסגן ראש המועצה האזורית במשגב

לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958 בהתאם לסמכות לפי סעיף 37ז לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי׳׳ח-1958י )להלן - הצו( שנאצלה לי1 2, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת המועצה האזורית משגב, מיום ד' בטבת התשע׳׳ג )17 בדצמבר 2012( נבחרו דני עברי לכהונה של סגן ממלא מקום ראש המועצה האזורית לפי סעיף 36)א( לצו, ומוחמד אבו דעוף לכהונת סגן ראש המועצה האזורית לפי סעיף 37)1( לצו. ט׳׳ז בשבט התשע׳׳ג )27 בינואר 2013( )חמ 3-97-ה5(

עמרם קלעג'י

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

1    ק׳׳ת התשי׳׳ח, עמ' 1256.

2    י״פ התש׳׳ל, עמ' 2018.

הודעה על מינוי חבר לוועדה מייעצת

לפי תקנות המכינות הקדם-צבאיות )הכרה במכינה קדם־צבאית/ התש״ע-2009

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות המכינות הקדם-צבאיות )הכרה במכינה קדם־צבאית/ התש׳׳ע-2009י, מיניתי את נסי אנג׳ל-כץ, עובד משרד החינוך, לחבר הוועדה המייעצת לעניין המכינות הקדם-צבאיות, במקום יהוישיב פרומן2.

י״ב בסיוון התשע׳׳ד )10 ביוני 2014( )חמ 3-3904(

מיכל כהן

המנהלת הכללית

_    של משרד החינוך

י ק׳׳ת התש״ע, עמ' 156. 2 י״פ התשע״ג, עמ' 5376.

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר אשכנזי בנתניה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס״ז-2007

בתוקף סמכותה, לפי תקנה 15 לתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס״ז-32007 )להלן - התקנות(, מודיעה בזה ועדת הבחירות לבחירת רב עיר אשכנזי לנתניה כי המועד לבחירת רב עיר אשכנזי בנתניה נקבע ליום חמישי, ט' באלול התשע׳׳ד )4 בספטמבר 2014( בשעות 16:00 עד 19:00 בבניין העירייה, ברח' הצורן 6, נתניה.

תשומת הלב מופנית לתקנה 17)א( לתקנות הקובעת כי:

”מי שכשיר להיבחר לרב עיר רשאי להציג לוועדת הבחירות את מועמדותו בכתב לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הבחירות, וכן רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר מהמועד האמור, להציג מועמד שהסכים לכך בכתב, ואולם מי שנבחר לחבר בוועדת הבחירות לא יהיה מועמד לרב עיר באותן בחירות”.

בעלי כשירות, כאמור בתקנות 4 ו-5 לתקנות, רשאים להיות מועמדים לתפקיד רב העיר האשכנזי בנתניה.

את טופסי המועמדות ניתן להוריד מאתר המשרד לשירותי דת בכתובת www.dat.gov.il, תחת הכותרת טפסים והנחיות -טופסי מחלקת רבנות ונישואין.

מועמדות בצירוף מסמכי כשירות, לפי התקנות, ניתן להגיש בתוך המועד הקבוע בתקנה 17 כאמור, עד יום חמישי, כ״ה באב התשע׳׳ד )21 באוגוסט 2014(, במעטפה סגורה לידי מרכז ועדת הבחירות, הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ירושלים, בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 ו-14:00. י״ט בתמוז התשע׳׳ד )17 ביולי 2014( )חמ 3-44-ה1(

משה אמסלם

יושב ראש ועדת הבחירות לרב עיר אשכנזי בנתניה

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985/ אני מכריז על האזורים המפורטים להלן אזורים נגועים, הואיל ומצויה במושב שתולה מחלת הניוקסל:

שומרה, אבן מנחם, אדמית, אילון, גורן, גרנות הגליל, חוסן, מעיליה, מעונה, מעלות-תרשיחא, עראמשה, צוריאל, חורפש, סאסא, הילה, אלקוש, מתת, אבירים, פסוטה, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב שתולה. כ״ו בסיוון התשע׳׳ד )24 ביוני 2014( )חמ 3-126(

נדב גלאון

מנהל השירותים הווטרינריים

1 ס”ח התשמ”ה, עמ' 84.

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985/ אני מבטל את ההכרזה2 על מושב משמר השרון כאזור נגוע במחלת הניוקסל. כ”ח בסיוון התשע”ד )26 ביוני 2014( )חמ 3-126(

נדב גלאון

מנהל השירותים הווטרינריים

1

   ס”ח התשמ”ה, עמ' 84.

2

   י״פ התשע׳׳ד, עמ' 5542.

3

ק״ת התשס׳׳ז, עמ' 1150.

ילקוט הפרסומים 6841, כ״ב בתמוז התשע״ד, 20.7.2014

6885