גיליון 6842 עמוד 1 מתאריך 22/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בתמוז התשע״ד    6842    22 ביולי

עמוד

הודעות על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד............ 6890

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים ...... 6890

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה ................. 6890

ביטול מינוי חבר לוועדה המייעצת לעניין קביעת שמאים

מכריעים לפי חוק התכנון והבנייה ............................. 6890

מינוי יושבי ראש לוועדות ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים ................ 6890

מינוי חברים למועצת הפסיכולוגים .................................... 6892

מינוי חברה לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות ...... 6892

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה.......

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (תמר)..................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות דפוס בהודעה כאמור.............................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה .........................................

הודעות מאת הכונס הרשמי.....................................................

הודעות מאת הציבור..................................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל.............................................


2014

עמוד

6892

6893

6893

6895

6908

6908

6928