גיליון 6842 עמוד 36 מתאריך 22/07/2014כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

שי אהרון, עו״ד, מפרק

קיזלר שמאים בע״מ

)ח״פ 51-247175-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 9.7.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד דניאלה גאולייב-סון, מרח' הלל 23, ת׳׳ד 2020, ירושלים 9102001, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

דניאלה גאולייב-סון, עו״ד, מפרקת

אי. פי. אר משאבים פרמצבטיים לישראל (995ו) בע״מ

(ח”פ 51-214349-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 13.7.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן בר-ניר, מקיבוץ מעברות, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רונן בר-ניר, מפרק

אבנר חיפושי נפט (גישור תמר) בע״מ

(ח”פ 51-490939-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.9.2014, בשעה 9.00, אצל אבנר חיפושי נפט -שותפות מוגבלת, רח' אבא אבן 12, בניין D, קומה 9, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף גבורה, רו״ח, מפרק

דלק קידוחים (גישור תמר) בע״מ

(ח״פ 51-490941-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.9.2014, בשעה 9.00, אצל דלק קידוחים -שותפות מוגבלת, רח' אבא אבן 12, בניין D, קומה 9, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף גבורה, רו״ח, מפרק

דלק קידוחים (מימון תמר) בע״מ

(ח״פ 51-443546-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.9.2014, בשעה 9.00, אצל דלק קידוחים -שותפות מוגבלת, רח' אבא אבן 12, בניין D, קומה 9, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף גבורה, רו״ח, מפרק

אבנר חיפושים (מימון תמר) בע״מ

(ח״פ 51-443545-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.9.2014, בשעה 9.00, אצל אבנר חיפושי נפט -שותפות מוגבלת, רח' אבא אבן 12, בניין D, קומה 9, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף גבורה, רו״ח, מפרק

א.ש.א.מ אחזקות בע״מ

(ח״פ 51-479249-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 9.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליאור מרדכי שרייבר, מרח' אחי דקר 55, רעננה, למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים 6842, כ״ד בתמוז התשע׳׳ד, 22.7.2014 6924