גיליון 6843 עמוד 1 מתאריך 24/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בתמוז התשע״ד    6843    24 ביולי 2014

עמוד

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)................................... 6930

מינוי נציגי ציבור לוועדת ערר לחוק חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)............................... 6930

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים

(מס הכנסה שלילי)    6930

אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (משמעת)................................................ 6931

הודעה בדבר הכרזה על אסון טבע.............................................................. 6931

הודעות מאת הציבור......................................................................... 6931