גיליון 6844 עמוד 1 מתאריך 24/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בתמוז התשע״ד    6844    24 ביולי 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 6934

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 7005