גיליון 6844 עמוד 48 מתאריך 24/07/2014ת. פטירה | |שם המבקש ומס, תיק | 0ם המניח/ה

ירגשגת

בוי רחל

12192^0

קיטר לידיה

1/190121

סופר סעידה

00192122

סופר יעקב

1 01194123

קריץ אידה

92120 ו10

חייקין רברהם

10102128

רוזיברג דוד

1/1040 28

דוסנה רהיסה

39ו92 ו10

הלוי שמעמ

10/94140

בביווף תמר

מרדי מרינב

10/92142

קנדיקר מאור חיים

10/92149

מיניי גז ברהר

10/92145

חמן אלברט דברהם

10/92147

ררנסקי גררון

10/92151

סודר יוסף

1/1 m 04

מרדי תלכסדר

3ר921 1/ 2

וזנח אסתר

92164 1/ ו

יהודה עזרא

1/1 92065

תאייר אדוארד

חליחג יהודה

1/191103

צפתי ישראל

1/191107

עימוסי נוזל

1/1 90 2 80

קגרר זואר

1/1 9H 02

שדימות גור אל

1/192183

שמואלי אברהם

4ר י1/192

גרץ פרימה

1/192135

קוגן אספירה

1/192109

מרצמקו אנטולי

1/192191

נוני יואב

1/192193

ליי ה לל

1/192201

צ'רי סמואל

0/192206

צ'רי רבקה

1/192208

טוכמן אור

1/19221 1

אוחיון אהרן

1/19221 2

אופהויזר מתילדה

1/192213

גרוסו צפורה

1/19221 5

שעער בן שלמה שמשון

1/19221 7

לוינגר גבריאל

1/192228

יעקבי משולם

1/192232

בכר לאה

1/192234

פייקין עליזה

1/192235

גניש מיסה

2/192242

ליברמן יהודה אריה

1/192252

לוי משה

1/192256

14/05/2014 בוי אליהו 24/12/2013 מוראבין ^ילזה 0:3/2084/^0 סופר רסאל 01/09/1994 פופר רפאל 30/03/2010 שאמה פניה 0/02/1901 1 חייקין יצחק 24/04/2010 רוזנברג גולדה 0 0/06/001 1 פנצ'שני פאינה 01/05/2013 הטיי עזריאל 2/04/2310 0 מזרחי רבקה 10/12/2010 מרדי ןאליול 03/2010/ן'0 קנדלקר שולמית 01<:/5י0/11<; הברהם מיכאל 01/01/2012 ג'וזףאריק ממן רודי 02/0'1/231't פרנסקי חורן שירי ^^/ח/ת סודר יהודה 0/02/1013 2 מרדי דאלון 4/05/2910 1 וזנח יוסף 28/04/2010 יהודה אמירה 90/03/2013 נעמן מאיר אוסנת 03/01/2010 חלילו אורית 0 14/08/201 צפ תל חנה 1/04/2013^ עומסי בנימין 1082/ 15/10 קידר רחל 18/05/2014 עזרא רוני 25/04/2014 שמואלי דנית חנה 33/03/2014 צ׳יייק סופיה 18/02/2008 קוגן בליז 01/12/0013 אומוק טטיאנב 14/07/2013 נוני תמ ר 0/00/2001 1 לוי ש מעון 02/01/2014 צ׳רי רפאל 06/05/2014 צ׳רי רפאל 16/03/2014 טוכמן יוסף 5/03/2014 1 אוחיון סוזן 01/05/2014 אופז דוד זיו 0/05/2014 1 גרוס עמנואל 07/10/2013 שעער בן שלמה שושנה 18/02/2014 לוינגר עופר 14/04/2014 יעקבי אבינועם 18/02/2013 בכר פנחס 01/05/2014 פייקין יוסף 13/01/2013 גניש שלום 29/04/2013 לב יגאל פנחס 25/04/2014 לוי פני

ילקוט הפרסומים 6844, כ״ו בתמוז התשע״ד, 24.7.2014 6980