גיליון 6844 עמוד 49 מתאריך 24/07/2014ת. פטירה 1 |שם המבקש ומס, תיק    I גשם המניח/ה

יצואות

גרמנוביץ מבכה

0ר1/1522

אנגב יצחק

1/177524

כבף בבית

1 71 32265

ויבברמן מנחס

27192566

רוצקי אברהם

55נ26!5^ /7 1

ובנר זהבה

1 7/ 92520

סמיבנסקי מרדכי

71־1922 י 2

גדביה חנה

17132842

אביה אבאמויבי מיכב

נוי־ נגה

799־^2^ /7 1

פארי מרה

17/92281

ויבנר מירה

92583

אלאמוב אברהם

0 7/ ?9^^90

גורביצל־ באוניד

7135901ו

תירוא סימונה

0 7/

הבלי אורטב

0/0 95328

רדאמי נר

0 9551 ת 1

רובי נמטיין מנוחה

2 9291־1

קלבטיצקי בטיה

0/0 9231 4

ררזן מסיבה

0/0 9239 5

מוצהרג שרה

0/0 9230 6

ואצויי־א לנאובי

0 ו 3 92 0כ י

גי פר רחב

0/0 9230 8

נחמיאס רנה

0/0 92325

יעקב אברהם

1/192335

ממידט מריה

1/192318

אב־־זמיב איון

1/7 92309

ממואבי אהרון

1/192390

זאבין מבומית

1/190321

סרניב שובמית

1/7 90302

אזיזה שושנה פרנסט

1/192375

כלר בטי

1/192048

חן ציון

1/192349

ויטנסון יורי

1/192350

עזרא ששון

1/192359

פרחיה שולמית

1/192362

לוי אסתר

1/192370

פקין גרשון

1/192371

מנחמי נילי

1/192373

קויפמן מיכאל

1/192374

ורד נגה צפורה

1/192387

פיקר ברכה )ברטה(

1/192388

דואני משה

1/192395

גולדשטיין נטליה

1/192396

יחזקאל מזל טוב

1/192400

03/02/2014 גרשונוביץ יצחק 10/12/2012 אנגב צפורה 08/03/0014 כבף מבימה 00/00/0000 זיבברמן אביגיל רחב 0014/ 7/01 ד רוצקי בובה 23/12/2002 ובנראיתן 19/00/1088 סמיבנסקי מרה !^ש^/^/(‘^ סעזיין אריאבה ^ 200/ 01/^0 אייה אבאמויב עידן 0 28/03/200 קורב טאמיבי 05/05/2017 ח ורב עתליה 9ד73/08/00 ויבנר מממון 111כ>7/00/2ו7 אקסברד חדוה

2    27/03/201 נ-וריליצרקח,־ ^איבככזיי 1/00111^0/^0 תירומ חזןאריאןאות 07/04/2014 הבל מאור 1/05/2014 1 רדאמי אבנר 03/08/1885 במונסקי דיאנה

3    0/13/200 0 מדובוי פאינה 09/01/2000 ריבאס ויויאן

0 2/200 13/0 מוצהרג אברהם 20/01/2009 גרמקוה־־ץ יוביה 83/2814/ד3 מפר יצחק 07/00/2014 הוז ניבי 22/03/2014 קרסו יעקב אורנה 28/09/2005 גרמקוביץ יוביה 2 21/09/201 אביזמיב ממעון 20/02/0014 מלואבוב אביעזר

4    2/77/702 1 זאבין אהרון 4 24/00/007 סרניה יזמה 9/79/0079 7 אבמקיאס מרים 30/07/2014 כתר בייאור 21/12/2013 חן אינס 18/04/2013 בליקוב אירינה 07/08/2008 עזרא עפר

2 03/05/201 פישר רות 06/02/2014 והל אירית בתיה 24/12/2002 פקין יצחק 28/03/2014 מנחמי אילת 07/10/2005 קויפמן זינאידה 09/02/2014 רוזנר יעקב 1/2002 14/1 פיקר גדעון 11/12/2013 וינדמן רחל 0/05/2014 1 גולדשטיין אלכסנדר 04/05/1995 יחזקאל אליהו

6981 ילקוט הפרסומים! 6844, כ׳ש בת נזוז התשע״ד, 24.7.2014