גיליון 6845 עמוד 1 מתאריך 24/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בתמוז התשע״ד    6845    24 ביולי 2014

עמוד

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים.................................................................7078

הודעה בדבר רישום הקדשות ציבוריים בהתאם להוראות חוק הנאמנות .............................7080

הודעות בדבר אבידות של נתבעו ..............................................................7085

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות..........................................7086

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................7090

הודעות מאת הציבור........................................................................7103