גיליון 6846 עמוד 1 מתאריך 27/07/2014עמוד

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק

הבחירות לכנסת.................................................................... 7110

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט...... 7110

מינוי יושבת ראש לוועדת פיצויים לפי חוק כביש

ארצי לישראל......................................................................... 7110

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת עררים לפי חוק

התגמולים לנפגעי פעולות איבה................................... 7110

מינוי יושב ראש ועדת עררים לפי חוק הפיקוח על

מצרכים ושירותים ולפי חוק בתי דין מינהליים...... 7110

מינוי יושבת ראש לוועדת היתרים לפי תקנות

שירות הציבור (מתנות)...................................................... 7111

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין....................................... 7111 מינוי נציגת שרת הבריאות במועצה המקומית

תעשייתית מגדל תפן.........................................................

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

הטכנולוגיה והחלל למרכזי מחקר ופיתוח אזורי.... הודעות בדבר הרכב מועצות דתיות (אזור, טירת הכרמל)

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה....................

הוראה בדבר כהונת שני רבני עיר בראשון לציון..............

הודעות בדבר רישום שעבוד בספר הנפט............................

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות ..........

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה .........................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................

הודעות מאת הציבור...................................................................

2014

עמוד

7111

7111

7115

7115

7115

7116

7116

7117 7128 7132


רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בתמוז התשע״ד    6846    27 ביולי