גיליון 6846 עמוד 22 מתאריך 27/07/2014בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

23.9.2014,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 15.9.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אזי נגר כהן, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית משפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 33069-06-14

בעניין חוק העמותות, התש׳׳ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת אבנא אלטירה, ע׳׳ר 58-006996-1,

המבקש: רשם העמותות, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מירית כנרי, מרח' השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.11.2014,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו״ד מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה רשות התאגידים

בבית משפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 33088-06-14

בעניין חוק העמותות, התש׳׳ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת מלכות שדי - פתח תקווה, ע׳׳ר 58-051167-3,

המבקש: רשם העמותות, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מירית כנרי, מרח' השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.11.2014,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו״ד מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה רשות התאגידים

בבית משפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 33105-06-14

בעניין חוק העמותות, התש׳׳ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת סופר ספיישל ספורט - העמותה לספורט עממי והשגי לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים, ע׳׳ר 58-038904-7,

המבקש: רשם העמותות, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מירית כנרי, מרח' השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.11.2014,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו״ד מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 41437-06-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת אר-טיקם בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-387312-5.

והמבקשות: 1. אמפא קפיטל בע”מ, ח”פ 51-049170-7.

2. חמית הנפקות 9 בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-420442-9, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד נדב לב, ממשרד אברהם מורן ושות', עורכי דין ונוטריונים, רח' יגאל אלון 65, תל אביב 6744316.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

11.11.2014,    בשעה 9.30.

ילקוט הפרסומים 6846, כ״ט בתמוז התשע׳׳ד, 27.7.2014 7130