גיליון 6846 עמוד 23 מתאריך 27/07/2014כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 14.00 ביום 3.11.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נדב לב, עו״ד בא כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 51123-06-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת איי.אנ.טי.סי.או סרויס בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-417354-1.

והמבקשים: אילנה סלע ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אזי נגר כהן, משד' גיבורי ישראל 24, נתניה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.6.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

11.11.2014,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 3.11.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אזי נגר כהן, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 60629-06-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת משי ה.ח.ר בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-474230-3.

והמבקשים: עובדי החברה רפאל מודזגוורישוילי ואח',

ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד גבריאל בן צבי, משד' ירושלים 18 (515), אשדוד 775311, טל' 08-8566634, פקס' 08-8566636.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.6.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

11.11.2014,    בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גבריאל בן צבי, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 21506-07-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת נייט לייט טכנולוגיות בע׳׳מ (בפירוק זמני), ח׳׳פ 51-297277-9.

והמבקש: עו׳׳ד אמיר פלמר בתוקף תפקידו כמפרק זמני של החברה, ממשרד אמיר פלמר ושות', עורכי דין, דרך בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 25, בני ברק 51201, טל' 03-3730630, פקס' 03-3730650.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.7.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.11.2014,    בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 11.30 ביום

21.10.2014,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמיר פלמר, עו״ד המפרק הזמני

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר׳׳ק 743-05-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, ובעניין פירוק חברת רימה דיקורציה (2004) בע”מ, ח׳׳פ 51-355836-1,

והמבקש: זיאד בסול, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד שפיק מוסלם מנצרת. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

21.10.2014,    בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

מי שברצונו להתנגד לבקשת הפירוק, יגיש לבית המשפט שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, כתב התנגדות

7131 ילקוט הפרסומים 6846, כ״ט בתמוז התשע׳׳ד, 27.7.2014