גיליון 6846 עמוד 24 מתאריך 27/07/2014מאומת בתצהיר ויפרט את נימוקי ההתנגדות, העתק מבקשת ההתנגדו ת יימסר למבקש.

בעל עניין שלא יגיש את התנגדותו או את הודעתו בתוך המועדים הנ׳׳ל - לא ייענה.

שפיק מוסלם, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר׳׳ק 59362-06-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת דישון אורגני מושלם בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-367463-0,

והמבקש: גדעון להבי, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רימון זינאתי, ממשרד דורון טיקוצקי צדרבוים, שד' פלי׳׳ם 7, בית הפניקס, קומה 7, חיפה 3309510, טל' 04-8147500, פקס' 04-8555976.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.6.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

3.11.2014,    בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום

10.8.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רימון זינאתי, עו״ד בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אלכיתאב בע״מ

(ח׳׳פ 51-397051-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 28.4.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד סלים ח׳לאילה, מת׳׳ד 2, סכנין 30810, טל' 04-6743713, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

7132 הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.8.2014, בשעה 16.00, במשרד סופיאן עאבד, כפר מגאר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סלים ח׳לאילה, עו״ד, מפרק

ברוני יבוא אופנה בע״מ

(ח״פ 51-348664-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 13.7.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סגל, מרח' יהלום 13/3, אור יהודה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.11.2014, בשעה 9.00, אצל אופנת סגל, רח' העלייה 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב סגל, מפרק

אר 2 איידי בע״מ

(ח״פ 51-365358-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.7.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אורנה דנקנר בינמוביץ, מרח' צבי 5, רמת גן, טל' 03-7515700, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.11.2014, בשעה 11.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורנה דנקנר בינמוביץ, עו״ד, מפרקת ילקוט הפרסומים 6846, כ״ט בתמוז התשע׳׳ד, 27.7.2014