גיליון 6846 עמוד 4 מתאריך 27/07/2014גבוהה (יהודה והשומרון) שחבריה התמנו על ידי מפקד כוחות צה׳׳ל באזור, ואשר המועצה להשכלה גבוהה הכירה בתאריו, בהתאם לסעיף 28א לחוק המל׳׳ג;

”מכללה אקדמית” - כהגדרתה בחוק המל׳׳ג; ”מכון מחקר” - מוסד ללא כוונת רווח, חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית (משרד ממשלתי או יחידת סמך), אשר עיקר פעילותו קשורה בקידום המחקר בחזית הידע העולמי, וברשותו תשתית ציוד לביצוע מחקרים, והחוקרים אשר מועסקים במסגרתו עוסקים בין השאר בפרסום מאמרים מטעמו בעיתונות יוקרתית ובהצגת עבודות בכנסים בין-לאומיים;

”נגב” - כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ”ב-ו99ו5;

”שנת הערכה” - השנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה.

צ. מטרות התמיכה

התמיכה לפי מבחנים אלה מיועדת לקידום המטרות האלה:

(ו) ביסוסו, העמקתו והרחבתו של המחקר המדעי-התשתיתי, אשר הוא בעל פוטנציאל יישומי כלכלי,

באזורים שיש בהם מיעוט של פעילות מדעית;

(2)    ניצול הפוטנציאל המדעי והטכנולוגי של מדינת ישראל, בארץ ובזירה הבין-לאומית, ויישומו לצורכי המשק, לקידום החברה, לשיפור התעסוקה, לפיתוח אזורי ולפיתוח האוכלוסייה, תוך יצירת שיתוף פעולה בין מרכזי המו”פ לבין חוקרים מהמוסדות להשכלה גבוהה ומהתעשייה והתרומה לאזור כתוצאה מכך;

(3)    קיום פעילות חינוכית במרכז המו”פ, הגברת מודעות הקהילה לעולם המדע והגדלת הנגישות של ילדים,

בני נוער ובוגרים לעולם המדע.

4.    הפעילויות הזכאיות לתמיכה

התמיכה תינתן למרכזי מו”פ אשר בהם מתבצעת פעילות מחקר ופיתוח, שהיא בעלת פוטנציאל יישומי באזור שבו ממוקם המרכז, וכן פעילות חינוך וקידום קשרי מדע וקהילה ובהתאם למבחנים אלה; לצורך מתן התמיכה, המשרד ייוועץ בוועדת מומחים שימנה לעניין זה (להלן - ועדת הקבע).

5.    ועדת הקבע

(א) שר המדע הטכנולוגיה והחלל ימנה את ועדת הקבע,

אשר הרכבה כדלקמן:

(ו) שלושה מדענים בעלי מעמד ממוסדות להשכלה גבוהה או ממכוני מחקר בתחומים הרלוונטיים לפעילותם של מרכזי המו”פ, אחד מהם לפחות פעיל במכללה אקדמית; אחד מהאמורים בפסקה זו יהיה יושב ראש ועדת הקבע;

(2)    נציג המשרד, בעל תואר שלישי בתחומים הרלוונטיים לפעילותם של מרכזי המו”פ ובעל ניסיון במחקר בתחומים כאמור;

(3)    נציג משרד הכלכלה;

(4)    נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

(5)    נציג המשרד לפיתוח הנגב והגליל;

(6)    נציג משרד האוצר;

(7)    שני נציגים, שאינם עובדי מדינה, שהם בעלי ניסיון בתחום החינוך הבלתי פורמלי והפעילות הקהילתית, או מומחים בתחום זה;

(8)    שני נציגים, שאינם עובדי מדינה, בעלי ניסיון או מומחיות בתחום היישומי במגזר התעשייתי.

(ב)    חברי ועדת הקבע יתמנו לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותם לתקופה נוספת אחת של שלוש שנים; ואולם ניתן למנות חבר ועדת קבע שהוא עובד מדינה לתקופות כהונה נוספות, כל עוד הוא עובד מדינה.

(ג)    לא ימונה אדם לוועדת הקבע אם הוגש כתב אישום נגדו בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועדת הקבע, או הורשע בעבירה כאמור.

(ד)    חבר ועדת הקבע יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התקיים אחד מאלה:

(ו) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)    הואשם או הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה,

חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדת הקבע;

(3)    חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שהוא נציגו בוועדה, אלא אם כן החליט המשרד האמור אחרת;

(4)    לגבי נציג שאינו עובד מדינה - אם נתמנה להיות עובד מדינה;

(5)    התקיימו בו נסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר ועדה.

(ה)    ועדת הקבע רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ונהליה.

(ו)    השר רשאי, לאחר שנועץ ביועץ המשפטי של המשרד, להעביר חבר ועדת קבע מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, בשל אחת מאלה:

(ו) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;

(2) הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של ועדת הקבע.

(ז)    לא יועבר חבר ועדת קבע מכהונתו לפי סעיף קטן (ו),

אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו, בתוך תקופה שהורה השר.

6. תנאי סף

(א) לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק (להלן -המרכז), שמתקיימים בו כל תנאי הסף האלה:

(ו) הוא מאוגד כדין ופועל שלא למטרות רווח;

(2)    הוא הגיש את בקשתו כדין ולפי הוראות הנוהל,

בצירוף כל המסמכים שדרש המשרד;

(3)    במרכז המבקש תמיכה לראשונה - הוא פעל כמרכז מו”פ במימון ממקורות עצמיים במשך השנתיים שקדמו לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;

(4)    היקף פעילותו בשנה שטרם הגשת הבקשה הראשונה לתמיכה לא פחת ממחצית היקף

ילקוט הפרסומים 6846, כ׳׳ט בתמוז התשע״ד, 27.7.2014 7112