גיליון 6846 עמוד 5 מתאריך 27/07/2014הפעילות הנדרש על ידו בשנה הראשונה שבעדה מבוקשת התמיכה;

(5)    הוא עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה הוא יעמיד את עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה,

להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה, וזאת בלי לפגוע בחופש המחקר והביטוי;

(6)    אחת ממטרותיו, המפורטת במסמכי ההתאגדות שלו, היא תפעול מרכז מחקר ופיתוח אזורי;

(7)    פעילותו תואמת את מטרות התמיכה, לפי סעיף 3, ועומדת לרשותו תשתית מתאימה למחקר,

לרבות מבנה וציוד המתאימים לביצוע מחקרים מדעיים ברמה גבוהה;

(8)    אם המרכז הוא חלק מתאגיד שיש לו פעילויות נוספות על הקמת מרכז מו״פ אזורי ותפעולו,

תנוהל פעילות המרכז כמשק סגור ותקיים הנהלת חשבונות נפרדת;

(9)    המרכז ממוקם ופועל באזור;

(10)    המרכז, לרבות כל אחת משלוחותיו, ממוקם במרחק בקו אווירי של 20 קילומטרים לפחות מאוניברסיטה; ולגבי מרכז הממוקם בנגב או בגליל,

יהיה מיקומו 10 קילומטרים לפחות מאוניברסיטה;

ואולם תנאי זה לא יחול על מרכז שהאוניברסיטה שבקרבתה ממוקם הוקמה לאחר שנתמך לפי מבחנים אלה או לפי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למוסדות ציבור בתחום המדע והטכנולוגיה6 (להלן -המבחנים הקודמים) במשך 5 השנים לפחות שקדמו להקמתה, וזאת לעניין מקום הפעילות של המרכז בטרם הקמת האוניברסיטה; לעניין פסקה זו, ״אוניברסיטה״ - למעט שלוחותיה;

(11)    במרכז מועסקים במשרה מלאה של 160 שעות לפחות בחודש חמישה חוקרים פעילים בעלי תואר .Ph.D או .M.D, אשר אחד מהם יהיה המנהל המדעי של המרכז;

(12)    מחזורו של המרכז בשנת ההערכה לא יפחת מ-2.5 מיליון שקלים חדשים לשנה; סכום זה יעודכן ב-16 בינואר בכל שנה (להלן - יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי;

בפסקה זו -

״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

״המדד החדש״ - המדד הידוע ביום העדכון;

״המדד היסודי״ - המדד הידוע ב-16 בינואר 2012;

(13)    המרכז הוא בעל חסות אקדמית מאחת מאוניברסיטאות המחקר בישראל, המאשרת כי המחקר המתבצע במרכז עומד באמות מידה אקדמיות ראויות; החסות האקדמית תינתן בלא תמורה;

(14)    למרכז יש ועד מנהל, שחברים בו, בין השאר, נציג אחד לפחות של האוניברסיטה נותנת החסות,

6 י״פ התשס״ה, עמ' 215; התשס״ז, עמ' 936.

נציג הרשות המקומית הממוקמת באזור שבו פועל המרכז, נציג תעשייה הפועלת באזור; נציג מתחום החינוך מהאזור;

(15)    הרשויות המקומיות באזור שבו פועל המרכז סייעו למרכז בממוצע, בשלוש השנים שקדמו לשנה שבעדה משולמת התמיכה, בסכום שהוא לפחות 20% מהתמיכה השנתית הממוצעת שקיבל המרכז מהמשרד בשלוש השנים שקדמו לשנה שבעדה משולמת התמיכה; במרכז שזו לו השנה הראשונה לקבלת תמיכה, לא תפחת תמיכת הרשויות המקומיות מ-100,000 שקלים חדשים בשנת ההערכה; באישור מראש של המשרד, יכול שתמיכת הרשויות המקומיות תהיה גם בשווה כסף ובלבד ששווי תמיכת הרשויות המקומיות, לפי הדוחות הכספיים,

לא יעלה על שווי השוק של אותם נכסים או שירותים במכירה מקונה מרצון למוכר מרצון ויופיע בתקציב השנתי של המרכז; תמיכת הרשויות המקומיות תינתן למרכז בלא כל תמורה מצדו לרשות, בין בשירותים, בטובין או בכל דרך אחרת; בפסקה זו ״רשויות מקומיות״ - לרבות מועצה אזורית, תאגיד שחלות עליו הוראות תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשס״ו-12006, ועד מקומי ביישוב שנבחר לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958 או תאגיד שרוב בעלי המניות או החברים בו הם ועד מקומי; לעניין זה, ״מועצה אזורית״ - מועצה מקומית אשר הוקמה לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות3, וכוננה כמועצה אזורית;

(16)    במרכז פועלת ועדת מחקר, בראשות חבר סגל מהאוניברסיטה נותנת החסות, אשר תאשר כל מחקר המבוצע במרכז ותפקח עליו במשך כל תקופת ביצועו;

(17)    למרכז נהלים להגנה על ידע, רישום פטנטים ומסחור, הכוללים את שיתוף החוקרים בהכנסות מהעברת ידע או מסחור;

(18)    המרכז מקיים אחת לשנה יום עיון פתוח שבו מוצגים כל המחקרים הנערכים בו.

(ב)    הוועדה, בהתייעצות עם ועדת הקבע, רשאית להחליט על תשלום תמיכה גם למרכז אשר איננו עומד באחד מהתנאים שבסעיף קטן (א)(13) או (18)

או שהרכב הוועד המנהל שלו אינו בהתאם לאמור בסעיף קטן (א)(14), ובלבד שמתקיימים בו כל תנאי הסף שבסעיף קטן (א)(1) עד (10), (16) ו-(17); אישור לקבלת תמיכה על פי סעיף קטן זה מוגבל לשנה אחת בלבד, ולא ניתן לקבלו במשך שנתיים ברציפות.

(ג)    הוועדה, בהתייעצות עם ועדת הקבע, רשאית להחליט על תשלום תמיכה גם למרכז אשר איננו עומד באחד מהתנאים שבסעיף קטן (א)(11), (12) או (15), ובלבד שהתנאי האמור מתקיים במרכז בשיעור של לפחות

7113 ילקוט הפרסומים 6846, כ״ט בתמוז התשע״ד, 27.7.2014

1

   ק״ת התשס״ו,ע מ' 478.

2

   ק״ת התשי״ח, עמ' 1259.

3

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.