גיליון 6847 עמוד 1 מתאריך 27/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בתמוז התשע״ד    6847    27 ביולי 2014

עמוד

צו לתפיסת מקרקעים לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום................................7137

הודעה בדבר הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית...........7139

צו לתפיסת מקרקעים

לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש׳׳י-1949

מכוח סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י-11949 (להלן - החוק), ומכוח ההודעה על מינוי רשות מוסמכת2 לפי החוק, ולאחר שהשתכנעתי כי מתן צו תפיסת מקרקעים זה דרוש לשם הגנת המדינה וביטחון הציבור -

אני מצווה בזה על תפיסת המקרקעים המתוארים להלן והעמדתם לרשות משרד הביטחון, אגף מבצעים לוגיסטים ונכסים, מיום י׳׳ז בתמוז התשע׳׳ד (15 ביולי 2014) לתקופה של 12 חודשים לצורך ביטחוני מיידי.

כמו כן, מטעמים דחופים ובהתאם לסעיף 22(א) לחוק אני מורה בזה שאי-מסירתו של הצו לבעלי המקרקעים או למחזיקים בהם לא תעכב את ביצועו.

תיאור המקרקעין:

שטח בן 1,962 מ׳׳ר, בגוש 10239, חלקות 22, 23, כפי שתחום בקו אדום במפה שבתוספת.

בהתאם לסעיף 17 לחוק רשאי הרואה את עצמו נפגע על ידי צו של רשות מוסמכת לערער עליו לפני ועדת הערעור בתוך 14 ימים מהיום שבו נמסר לו הצו, או בתוך 14 ימים מהיום שבו הגיע הצו לידיעתו.

את הערעור יש להגיש לוועדת הערעור בכתב, בשני עותקים, כמפורט בסעיף 17 לחוק, ובהתאם לתקנות להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום (סדרי ערעור), התש״י-31950, לפי הכתובת: בית משפט השלום בתל אביב.

7137 ילקוט הפרסומים 6847, כ״ט בתמוז התשע״ד, 27.7.2014

1

   ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 1.

2

   י״פ התשס׳׳ב, עמ' 578.

3

s ק׳׳ת התש׳׳י, עמ' 845.