גיליון 6848 עמוד 1 מתאריך 29/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באב התשע״ד    6848    29 ביולי 2014

עמוד    עמוד

הודעה בדבר מינוי ועדה ציבורית והרכבה לפי חוק    הודעות בדבר קביעת תקנים.................................................... 7142

חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם........... 7142 הודעות בדבר שינויים בתקנים ובדבר ביטול תקנים...... 7143

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל באי    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 7144

כוח הסיעות וממלאי מקומם.......................................... 7142 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה......................................... 7147

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול........ 7142 הודעות מאת הציבור.................................................................