גיליון 6848 עמוד 21 מתאריך 29/07/2014סוג היחס

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות


מספר התכנית

תמא/ 35 תממ/ 2/ 9 תמא/ 34/ ב/ 4 ג/ 4908

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: פקיעין חדשה .

גושים וחלקות:

גוש: 19079 חלקי חלקות: 16 - 17, 58 - 59. קואורדינטה 230800 :X קואורדינטה 765175 :Y

מטרת התכנית:

״עוד שטח למגורים ביישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות בנחלה מס' 18 במושב פקיעין החדשה ע"מ לאפשר:

-    הקמתן של שתי יחידות דיור.

-    הקמת שש יחידות אירוח וספא.

-    הקמתו של מבנה לעיבוד תוצרת חקלאית.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי ״עוד קרקע ממבני מגורים ושטח חקלאי למגורים בישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, ללא שינוי בגודל אזור המגורים. שינוי בקווי הבניין המאושרים. קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. קביעת זכויות והוראות בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 07/02/2014 ובילקוט הפרסומים 6751, התשעד, עמוד 3645, בתאריך 05/02/2014.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל, מעונה טלפון: 04-9979659, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

ג/ 19209

שם התכנית: קידוח מי שתיה אבן מנחם 2

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 19209 המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

כפיפות    תמא/ 2/ 9

כפיפות    תמא/ 22

סוג היחס    מספר    התכנית

כפיפות    תמא/    34/ ב/    5

כפיפות    תמא/    34/ ב/    4

כפיפות    תמא/    35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

קואורדינטה 227033 :X קואורדינטה 772828 :Y

גושים וחלקות:

גוש: 19669 חלקות במלואן: 20. גוש: 19669 חלקי חלקות: 58.

מטרת התכנית:

שינוי ״עוד הקרקע מקרקע שאינה חלה עליה תכנית מפורטת לקרקע המיועדת לשטח חקלאי בתחום שמורת טבע, לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים ולדרך חקלאית קיימת

עיקרי הוראות התכנית:

״עוד קרקע לשטח למתקנים הנדסיים, שטח חקלאי בתחום שמורת טבע וכן הקצאת דרך חקלאית שתאפשר מעבר לשטח למתקנים הנדסיים הגדרת עקרונות הפיתוח והבינוי בתחום השטח המיועד למתקנים הנדסיים

הגדרת עקרונו הפיתוח הנופי בתחום השטח המיועד לשטח חקלאי בתחום שמורת טבע

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי, האורנים 1 מעלות-תרשיחא 24952 טלפון: 04-9978030

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 20768

שם התכנית: חלוקה בשטחי מגורים א' ושינוי ייעוד -קבוץ נווה איתן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית7161 ילקוט הפרסומים 6848, ב' באב התשע״ד, 29.7.2014