גיליון 6848 עמוד 22 מתאריך 29/07/2014סוג היחס

שינוי

שינוי

שינוי

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות


לתכנון ולבנייה עמק המעיינות מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מסי: ג/ 20768 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית

ג/ 12646 ג/ 10886 משצ/ 43 תמא/ 38 תמא/ 34/ ב/ 3 תמא/ 3/ 11/ ג תמא/ 34/ ב/ 4 תמא/ 34/ ב/ 5 תמא/ 10/ ד/ 10 תממ/ 2/ 9 תמא/ 12/ 1 תמא/ 35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: נוה איתן. קואורדינטה 250200 :X קואורדינטה 710900 :Y גושים וחלקות:

גוש: 22964 חלקות במלואן: 6, 11 - 12, 14. גוש: 22964 חלקי חלקות: 3 - 5, 7 - 10, 13. גוש: 22966 חלקי חלקות: 12.

מטרת התכנית:

חלוקת אזור המגורים הוותיק של קבוץ נווה איתן בשטח המחנה למגרשים להבטחת התפתחות הקיבוץ לטווח ארוך.

הקמת אזור תיירות.

הסדרת דרכים שיתאימו לצרכי הקבוץ המשתנים. הסדרת מיקום מתקנים הנדסיים, שטחים למבני ציבור ושטחים פתוחים בשטח הקיבוץ. הקלה בקו בניין מציר דרך ראשית מספר 71, מ-100 מטר ל-85 מטר עבור דרך מקומית מוצעת מספר 1013.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי ״עוד קרקע לצורך הסדרת שטח הישוב. שינוי ״עוד ממגורים לתיירות. קביעת התכליות המותרות לכל ״עוד קרקע. קביעת מספר יח"ד קטנות, בלתי סחירות, שאינן נמנות במספר יחה"ד עפי תמ"א 35.

קביעת הוראות בנייה: קביעת צפיפות, קביעת מרווחי בנייה, קביעת גובה בניינים, הנחיות בינוי, הנחיות לעיצוב אדריכלי. הרחבת / התווית דרכים.

קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.

קביעת הוראות לגבי מתקנים פוטו וולטאיים, מגבלות בנייה ותחומי השפעה. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן, טלפון: 04-6065850

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989. אורי אילן

יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

דאיה נהול והשקעות בע״מ

)ח״פ 51-235099-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.8.2014, בשעה 8.00, במשרד המפרק, רח' הוברמן 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמרי ארז, עו״ד, מפרק מלון עופרים בע״מ

(ח״פ 51-210211-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.9.2014, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' כנרתילקוט הפרסומים 6848, ב' באב התשע״ד, 29.7.2014 7162