גיליון 6849 עמוד 1 מתאריך 30/07/2014עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.................................................................................. 7174

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות......................... 7174

הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה והאדריכלות 7174

מינוי שופטים בבית המשפט..................................................... 7174

הודעה על מינוי רשמת בכירה לפי חוק בתי המשפט..... 7174

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)......... 7174

הודעה על מינוי ממונה לפי חוק להגברת האכיפה

של דיני העבודה................................................................... 7175

הודעות על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות...................................................................... 7175

הודעה על מינוי חברים בוועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות

רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות    שונות)........ 7175

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)............. 7176

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת

דרגת נכות לנפגעי עבודה)...............................................

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות

רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)........

תיקוני רשימות חברים בוועדת עררים לשירותים מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה).......................

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום

תמ”מ 3/23/14/4............................................................................

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום

תמ”מ 81/14/4.......................................................................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה .........................................

הודעות מאת הציבור...................................................................

2014

עמוד

7176

7176

7176

7177

7177

7177

7190


רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' באב התשע״ד    6849    30 ביולי