גיליון 6849 עמוד 2 מתאריך 30/07/2014הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה', אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ׳׳ו בסיוון התשע׳׳ד )24 ביוני 2014( ועל שובו ביום ב' בתמוז התשע׳׳ד )30 ביוני 2014(. ח' בתמוז התשע׳׳ד )6 ביוני 2014( )חמ 3-1300(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965/ כי הממשלה אישרה, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53 ו-76ג)10( לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה: תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית - תת׳׳ל 48 - דרך מס' 77 בקטע מחלף תל קשיש - מחלף ישי;

תכנית מיתאר ארצית עם הוראות של תכנית מפורטת, למקורות החול ולעבודות החפירה, להקמת ”נמל המפרץ” ונמל הדלק - תמ”א 13/ ב/ 1/ 2. ה' בתמוז התשע׳׳ד )3 ביולי 2014( )חמ 3-697-ה6(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ב, עמ' 146.

הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה והאדריכלות

לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 3)3( לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-11958, החליטה הממשלה למנות את הרשומים להלן לנציגי הממשלה במועצת ההנדסה והאדריכלות:

עו”ד ג'ראר יחיא

אריק לייבוביץ )משרד הכלכלה(

ה' בתמוז התשע׳׳ד )3 ביולי 2014( )חמ 3-1363(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס”ח התשי”ח, עמ' 108; התשנ”א, עמ' 94.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10)א()3( ו-10)ב( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דניאלה שריזלי, שופטת

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198; התשנ”ב, עמ' 68.

של בית משפט שלום, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, מיום ו' באלול התשע”ד )1 בספטמבר 2014( עד יום ט”ז באלול התשע׳׳ה )31 באוגוסט 2015(.

כ”ז בסיוון התשע׳׳ד )25 ביוני 2014( )חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10)א30( ו-10)ב( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דבורה עטר, שופטת של בית משפט שלום, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, מיום ג' בתמוז התשע׳׳ד )1 ביולי 2014( עד יום י”ג בתמוז התשע׳׳ה )30 ביוני 2015(.

כ”ז בסיוון התשע׳׳ד )25 ביוני 2014( )חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198; התשנ”ב, עמ' 68.

הודעה על מינוי רשמת בכירה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ולפי הבחירה של הוועדה לבחירת שופטים מיום כ”א באייר התשע׳׳ד )21 במאי 2014(, מיניתי את הרשמת רביע ג'באלי, לרשמת בכירה של בתי משפט השלום במחוז צפון, מיום כ' בסיוון התשע׳׳ד )18 ביוני 2014(.

כ”ה בסיוון התשע”ד )23 ביוני 2014( )חמ 3-64-ה 1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ”ד, עמ' 198; התשע”א, עמ' 928.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(1, אני מרשה בזה את יוסף גדבאן, עובד המוסד לביטוח לאומי, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על חוק הביטוח הלאומי [נוסח מושלב], התשנ”ה-21995.

תוקפה של הרשאה זו עד יום י”ט בטבת התשע”ו )31 בדצמבר 2015( וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

כ”ח בסיוון התשע׳׳ד )26 ביוני 2014( )חמ 3-279-ה2(

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

1    חוקי א”י כרך א', עמ' 439.

2    ס”ח התשנ”ה, עמ' 210.

ילקוט הפרסומים 6849, ג' באב התשע׳׳ד, 30.7.2014 7174