גיליון 6850 עמוד 1 מתאריך 31/07/2014עמוד

הודעה על שינוי שמה של סיעה לפי תקנון הכנסת........ 7202

מינוי רשם הוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל...... 7202

מינוי חבר לבית הדין לחוזים אחידים לפי חוק החוזים

האחידים וחוק בתי    דין    מינהליים.................................. 7202

מינוי יושבת ראש בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח

לפי חוק העונשין.................................................................. 7202

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים.................................................................................. 7202

הודעה על מינוי חבר מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרכים....................................................................... 7203

שינוי בהרכב ועדה מייעצת להדברת זבוב הפירות של

הים התיכון וזבוב הזית    לפי    חוק    הגנת הצומח........ 7203

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון לפי חוק

הנוטריונים...............................................................................

תיקון הודעה על הכרה במכינות קדם אקדמיות לפי חוק

קליטת חיילים משוחררים.................................................

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים לפי חוק רישום

שיכוניים ציבוריים (הוראת שעה).................................

הודעות בדבר הארכות תוקפן של זכויות נפט לפי

חוק הנפט.................................................................................

הודעות בדבר השעיית והוצאת חברים מלשכת

עורכי הדין...............................................................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................

הודעות מאת הציבור..................................................................

2014

עמוד

7203

7203

7203

7204

7204

7026

7208

7212


רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באב התשע״ד    6850    31 ביולי