גיליון 6851 עמוד 1 מתאריך 03/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ז׳ באב התשע״ד    6851    3 באוגוסט 2014

עמוד

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי

השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)..........................................7218

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס׳ תת״ל/22ב

מחלף אל-על ..........................................................................7219

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................7220

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................7230

הודעות מאת הציבור........................................................................7242