גיליון 6851 עמוד 4 מתאריך 03/08/2014הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, ובמקרה של אי-התאמה בין רשימת הגושים וחלקי הגושים לבין המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מחלף בצומת הדרכים 40, 46 ו-453, הרחבת דרך מס' 40 והתחברות למחלף לוד.

הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הפנים: www.moin.gov.il תחת הכותרת ”תכנון ובנייה”---> ”תכניות

עררים ופרוטוקולים”---> ”הודעות בענייני תכנון ובנייה”.

כל המעוניין לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו יכול למצאו במשרדי הוועדות הרשומות להלן:

(1)    הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת”ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, פקס 02-5697997;

(2)    הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס 08-9788418;

(3)    הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק לוד, כפר חב”ד 72915, טל' 073-2230666, פקס 03-9604372;

(4)    הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין, רח' מודיעים 10, שוהם, ד”נ מרכז 73100, טל' 03-9722887, פקס 03-9722886;

(5)    הוועדה המחוזית/מקומית לתכנון ולבנייה נתב׳׳ג, שד' הרצל 59, רמלה, טל' 08-9153382, פקס 08-9153382. כ”ב בניסן התשע׳׳ד (22 באפריל 2014)

(חמ 3-697-ה4)

שוקי אמרני

המנהל הכללי (בפועל)

יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 פרויקט: דרך מס' 77 בקטע מחלף תל קשיש - מחלף ישי (להלן - הפרויקט)

1.    בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), אני מודיע כי הקרקע המתוארת בסעיף 5 להלן (להלן - הקרקע) דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה (1) להגדרה ”צורך לתשתית ציבורית” שבסעיף 2 לפקודה (להלן - מטרת הרכישה), ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

2.    התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

3.    בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע, בסמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים.

4.    שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד-1 21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה; התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ, רחוב אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

5.    תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות אלה:

שטח לתפיסה

יישוב

זמנית במ”ר

שטח במ”ר

חלקה

גוש

שדה יעקב/ תקוות יעקב/ נווה עמיאל

14,585

10

10600

שדה יעקב/ בית זייד/ נווה עמיאל

27,385

16

שדה יעקב/ קרית טבעון/ נווה עמיאל

408

18

שדה יעקב

128

2

10602

שדה יעקב

122,991

4

שדה יעקב

2,278

1

10606

שדה יעקב

719

2

שדה יעקב

341

4

ילקוט הפרסומים 6851, ז' באב התשע״ד, 3.8.2014 7220

1

   ע”ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2

   ס”ח התשכ”ד, עמ' 122.