גיליון 6851 עמוד 8 מתאריך 03/08/20142.    התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

3.    בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע, בסמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים.

4.    שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ׳׳ד-21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה; התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע׳׳מ, רחוב אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

5.    תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות אלה:

יישוב

שטח תפיסה זמנית במ״ר

שטח במ״ר

חלקה

גוש

משהד

2,848

15

17462

משהד

87

67

משהד

547

68

משהד

29

69

משהד

552

70

משהד

1,006

71

משהד

1,457

72

משהד

1,675

73

משהד

1,229

74

משהד

1,557

75

משהד

80

76

משהד

1,916

2

17463

נצרת עילית

679

3

נצרת עילית

538

12

משהד

123

13

משהד

91

17

משהד

4,422

18

נצרת עילית, משהד

219

20

נצרת עילית

4,166

22

משהד

763

6

17464

משהד

4,998

7

משהד

669

8

משהד

2,984

18

משהד

48

98

משהד

25

100

ד, עמ' 122.

ס״ח התשכ׳

ילקוט הפרסומים 6851, ז' באב התשע״ד, 3.8.2014 7224