גיליון 6852 עמוד 1 מתאריך 06/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באב התשע״ד    6852    6 באוגוסט 2014

עמוד

מינוי חברים להנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגית.... 7246 מינוי עובד סוציאלי ראשי לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)................................................................................ 7246

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין........................... 7246

מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).. 7247

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים............................. 7247

מינוי קציני מבחן לנוער............................................................................... 7247

מינוי חברים בוועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים) ................................................................................. 7247

מינוי והסמכת מפקחים ומינוי מפקחי    עבודה ................... 7247

עמוד

הסמכה לאשר שיכון ציבורי...................................................... 7248

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון בוועדת התיאום לפי

חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)........... 7249

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................... 7249

תיקוני טעויות סופר לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים.. 7251

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 7252

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 7254

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 7267

הודעות מאת הציבור................................................................... 7268

דוחות שבועיים של בנק ישראל.............................................. 7280