גיליון 6852 עמוד 31 מתאריך 06/08/2014אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 23.11.2014, בשעה 12.00, אצל עו׳׳ד רונן פריד, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוגב ישעיהו, מפרק

סמיטלמן בע״מ

(ח׳׳פ 51-430129-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.7.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמאי מיטלמן, אצל עו׳׳ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.11.2014, בשעה 12.00, אצל רונן פריד, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמאי מיטלמן, מפרק

ליז פרק 3000 בע״מ

(ח״פ 51-307723-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.7.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד משה נבו, מרח' יגאל אלון 92, תל אביב, טל' 03-6954111, פקס 03-6954112, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 25.11.2014, בשעה 13.00, במשרד עורכי דין ד׳׳ר סנריק רוסטוביץ ושות', בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה נבו, עו״ד, מפרק

מכון שפרה מעבדות פוריות בע״מ

(ח״פ 51-455031-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס

אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.7.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ורדית טל דביר, מרח' נחל זוויתן 8ב, כפר יונה 40300, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 28.11.2014, בשעה 8.00, אצל עידית בן יאיר, דירקטורית, רח' אפרסמון 80, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורדית טל דביר, עו״ד, מפרקת

א.ר מזרחי חברה לעבודות בנין בע״מ

(ח״פ 51-123647-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ביום 24.7.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ירון לוי, מרח' אז״ר 11, חולון, טל' 03-5183022, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.12.2014, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון לוי, עו״ד, מפרק

סטודיו לצילום רוני מתתיהו בע״מ

(ח״פ 51-279690-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח'


7275 ילקוט הפרסומים 6852, י' באב התשע״ד, 6.8.2014