גיליון 6853 עמוד 1 מתאריך 07/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באב התשע״ד    6853    7 באוגוסט 2014

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)................................................................. 7282

הודעה על מינוי שופטים בבית    המשפט.............................. 7282

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים................................................................................. 7283

הודעה בדבר הענקת סמכויות לפי חוק התקשורת

(בזק ושידורים)..................................................................... 7283

הודעה על מינוי מנהל הרשות הלאומית לבטיחות

בדרכים.................................................................................... 7283

מינוי פקידת גבייה לפי פקודת    המסים (גבייה)................ 7283

עמוד

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת

הבנקאות................................................................................. 7283

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי אגרה

(מנהרות הכרמל)................................................................. 7284

הודעה בדבר מתן ארכה לתקופת הגשת הערות הוועדות

המחוזיות והשגות הציבור בתכנית לתשתית לאומית 7284

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין......... 7285

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 7286

הודעות מאת הציבור.................................................................. 7305

תיקון טעות דפוס