גיליון 6853 עמוד 3 מתאריך 07/08/2014עורכת הדין פנינה נויבירט - לכהונת שופטת בתי משפט השלום

במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין אמיר סלאמה - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז חיפה;

הרשמת ליאת הר ציון - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז מרכז;

עורכת הדין ג'ויה סקפה-שפירא - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים;

עורכת הדין קרן אזולאי - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים.

תוקף המינויים מיום כ' בסיוון התשע׳׳ד (18 ביוני 2014).

כ״ה בסיוון התשע״ד (23 ביוני 2014) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

שרת המשפטים

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957י (להלן - החוק), אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי, מיום כ״א בסיוון התשע״ד (19 ביוני 2014), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 70262014, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ושעניינו עדכון גובה דמי הבראה ל-378 שקלים חדשים לכל יום הבראה. ח' בתמוז התשע"ד (6 ביולי 2014) (חמ 3-107-ה2)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

י ס״ח התשי״ז, עמ' 63; התשל״ה, עמ' 223.

הודעה בדבר הענקת סמכויות

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ו)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-11982 (להלן - החוק), אני מעניק לחברת בזק בינלאומי בע"מ, שהיא בעלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים, את הסמכויות המנויות בפרק ו' לחוק.

י״א בתמוז התשע״ד (9 ביולי 2014) (חמ 3-1723)

גלעד ארדן

_    שר התקשורת

1 ס״ח התשמ״ב, עמ' 218; התשס״א, עמ' 530.

הודעה על מינוי מנהל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-12006, ולפי

1 ס״ח התשס״ו, עמי 347.

הצעת מועצת הרשות, מיניתי את מרדכי בהירי דואני, למנהל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, במקומו של רון מוסקוביץ2. תוקף המינוי מיום ה' באב התשע"ד (1 באוגוסט 2014).

ב' באב התשע"ד (29 ביולי 2014) (חמ 3-3667)

ישראל כ״ץ

_    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

2 י״פ התשע״א, עמ' 1824.

מינוי פקידת גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את ראש מדור גביית ארנונה בעיריית נתניה (להלן - העירייה), ענת עקיבא, לפקידת גבייה, לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ״ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין. כ׳׳ה בתמוז התשע׳׳ד (23 ביולי 2014) (חמ 3-18)

שוקי אמרני

_    המנהל הכללי

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס״ח התשל״ג, עמ' 46.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס״ח התשנ״ג, עמ' 10.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ג2)(1) לפקודת הבנקאות,

11941, אני מודיע כי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301

-    "דירקטוריון" (להלן - ההוראה), בחוזר מס' ח-2421-06 (להלן

-    החוזר); מועד תחילת התיקונים להוראה ביום פרסום החוזר באינטרנט - כ״ו באייר התשע״ד (26 במאי 2014).

י״ח בתמוז התשע״ד (16 ביולי 2014) (חמ 3-3537)

דוד זקן

_    המפקח על הבנקים

1 ע״ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס״ח התשס״ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ג2)(1) לפקודת הבנקאות, 11941,

אני מודיע כי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 335 - ״ניהול המשכיות עסקית" (להלן - ההוראה), בחוזר מס' ח-2422-06 (להלן - החוזר); מועד תחילת התיקונים להוראה ביום פרסום החוזר באינטרנט - כ״ו באייר התשע״ד (26 במאי 2014). י״ח בתמוז התשע״ד (16 ביולי 2014) (חמ 3-3537)

דוד זקן

_    המפקח על הבנקים

1 ע״ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס״ח התשס״ה, עמ' 838.

7283 ילקוט הפרסומים 6853, י״א באב התשע״ד, 7.8.2014