גיליון 6854 עמוד 1 מתאריך 10/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באב התשע״ד    6854    10 באוגוסט 2014

עמוד

מינוי רשמי הוצאה לפועל....................................................................7318

הודעה על הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי לפי חוק אימוץ ילדים..................................7318

החלטה לפי חוק מבקר המדינה................................................................7318

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור .....................................................7318

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................7319

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט    7338

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות .......................................................7343

הודעות מאת הציבור........................................................................7346