גיליון 6855 עמוד 1 מתאריך 12/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז באב התשע״ד    6855    12 באוגוסט 2014

עמוד

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה (הסכם פיצוי מבצע ״צוק איתן״) לפי חוק הסכמים קיבוציים........... 7350

העברת סמכויות לפי חוק עבודת נשים.......................................................... 7350

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.............................................................. 7350

הודעות בדבר רכישות קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות בהודעה כאמור............................ 7350

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה    7355

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................................... 7366

הודעות מאת הציבור......................................................................... 7376