גיליון 6855 עמוד 18 מתאריך 12/08/2014התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מסי: ג/ 20705 שם התכנית: אתר הסקי הר החרמון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מסי: ג/ 20705 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

כפיפות    תמא/    34/ ב/ 3

כפיפות    תמא/    34/ ב/ 4

כפיפות    תמא/    34/ ב/ 5

אישור ע"פ תמ"מ    תממ/    2/ 3

אישור ע״פ תמ״א    תמא/    35 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

קואורדינטה 273000 :X קואורדינטה 801750 :Y

גושים וחלקות:

גוש: 203000 חלקי חלקות: 1, 2, 12 - 14.

מטרת התכנית:

הסדרת פיתוח אתר הסקי בחרמון וייעודו לפעילויות ספורט חורף וקיץ, תוך התחשבות בערכי הטבע והנוף ובגורמים השונים המייחדים אתר זה. עיקרי הוראות התכנית:

1.    ״עוד רוב שטח התוכנית לשטחים פתוחים ללא בנייה.

2.    ״עוד אזורים מוגדרים לנופש וספורט, קביעת השימושים המותרים וקביעת זכויות בנייה מתאימות, כולל קביעת מגבלות ותנאים לבינוי באזורים שונים.

3.    התווית דרך גישה וחניונים, המתאימים למספר המבקרים הצפוי באתר בעונות השונות. ״עוד שטח לדרך נופית, וקביעת הוראות לשמירתה.

4.    קביעת הוראות לשמירה על ערכי הטבע והנוף.

5.    קביעת הנחיות לפתוח תשתיות בהתאם לצרכי ההפעלה של האתר.

6.    אישור בדיעבד למבנה הנמצא בתא שטח 25, ומיועד לשימוש לאוכלוסיות מיוחדות (נכים, חולים סופניים וכדי).

7.    אישור הקלות לנושא בינוי שאינו צמוד דופן בהתאם לסעיף 6.1.3 בהוראות תמ״א 35.

8. אישור הקלה לנושא שינוי ״עוד של כ-354 דונם משטח שמורות וגנים לשטחים פתוחים, ספורט, ונופש, דרך נופית וחניון בהתאם לסעיף 9.7.4 בהוראות תמ״א 35.

9.    אישור הקלה לגובה בינוי עד 12 מ' בהתאם לסעיף 4.2.2 (2)(ב) בהוראות תמ"מ 5/3/2

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 12900 טלפון: 04-6969712

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989. אורי אילן

יו״ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

הודעות בתי הדין הרבניים

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש

תאריך

פטירה

שם המנוח

מס' תיק

אקער מרים

09/03/2013

שלזינגר חנה

982887/1

גרופי בתיה

14/08/2002

גרופי חיים

983037/1

כהן אסתר

22/03/2014

כהן שלום

983416/1

בן סימון רינה

23/01/2014

טובלי אוריקו

983099/1

קצינלבוגן מרדכי ליב

05/04/2014

קצנלבוגן אורה

983433/1

פרדינריו אליעזר

16/02/2014

פרדינריו שפסה

979729/2

רבי אלישבע

10/04/2014

רבי יוסף

985387/1

צייזלר פנינה ברכה

23/09/2001

כהן מאיר

974510/2

צייזלר פנינה ברכה

27/09/2007

כהן חיה

974511/2

סיאני חיים

12/03/2014

סיאני זקלין

983777/1ילקוט הפרסומים 6855, ט״ז באב התשע״ד, 12.8.2014 7366