גיליון 6856 עמוד 1 מתאריך 14/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באב התשע״ד    6856    14 באוגוסט 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 7394

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 7467