גיליון 6856 עמוד 123 מתאריך 14/08/2014מ0עד רידיון

תאריך וו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת ״ז

שם החי־ב/ת

ו1/1י/18 9:15י

14/וי/י0

14־וי־9840י

8544

שחראפ 41/8 ,ייושלים

09822477

אווירי יעלה

ו2/1י/1י יי:י1

0/14י/24

14-ו9-ו9י92

7569

אפיסמין 8/47,ייווללים

ו946י095י

פינטו אביחי

ו2/1י/1י יי:11

14/וי/24

14-וי-יייו0

ו807

מוס־־ת14/0,י־ושלים

44468060

קריאקו סנאא

10:15 21/01/16

14/וי/0י

14-וי-ו00ו0

8478

אופייה י1,י־וו!לים

66644ו15

ריין דוד

ו1/1י/ו2 10:00

24/07/14

57418-07-14

78ו8

אופירוז י1,י־ושלים

וי559850

ריין נמרים

ו2/1י/1י 09:45

14/וי/24

47439-07-14

4יו8

יהושע שעקב י/84ש־ושלים

יויי152יי

שבתאי מעין

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי ירושלים המועד להגשת תביעות וזו!; וזיינו תנוך שישה חודשים מיונז מותן צו כינוס ביום הדיון בבקשתפשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב

בת-שבע אברך בג טוב, עו״ד, רח׳ כנפי נשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

מחוז תל אביב

הודעות על מותן צווי כינוס ומועד הדיוי בביהמ״ת

מיעד הדיון

תאריך 4ו כמוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

רתובת

ת ״ז

ישם החייב/ת

19/01/16 יי:8י

22/07/14

40980-06-14

40695

החשמונאים 41 דירה 2,בת ים

58797515

אבן גנאל מרים

02/11/15 00 :9י

20/07/14

18952-07-14

40765

סוקולוב ^קבת ים

י909585ו

אדרי אברהם

08: 00 19/01/16

22/07/14

46080-06-14

40686

הפלמ״ח 10/0,בני ברק

959550ו0

אומידי מאיר שמע

08: 00 00/01/16

22/07/14

24095-00-14

41900

מכס וג׳סי כהן 21/1,חולון

2100ו058י

איליאסוב אברהם

09:00 19/01/16

22/07/14

14־18726-07

40905

הפורצים 15/5,חולון

604001ו1י

אלברט ויקטוריה

09:00 05/01/16

22/07/14

44582-06-14

40670

הגיבור האלמוני 14/0,תל אביב -יפ

02588477

אלפסי יוסף נאור

09: 00 20/02/16

27/07/14

29540-07-14

44019

אזעי 60/0,תל אביב -יפו

56594708

ארחה יהודה

08: 00 19/01/16

22/07/14

14־06־44184

40694

הרצוג 8/0,אזו ר

^9697370

באלאס שרה נועה

08: 00 04/02/15

15/07/14

26951-04-14

40041

חיסין 0/ו1,תל אביב -יפו

56489958

בוגין ניב בנימין

08:00 ^4/01/15

14/ו08/0

05-14־46004

41ו43

בני ברק 14/58,תל אביב -יפו

3535335ו

בועז כהן מרדכי

09:30 16/01/16

07/14/״״

14־04־3990״

43789

מד' י רושלים 100/0,תל אביב -יפו

״6518161

בן הדר אב רא

08: 30 02/01/15

3/07/14״

14־07־10626

43878

הפז ר/33, הרצלייה

56180888

בן חייכו בועז משה

6/01/16״ 09:30

1/07/14״

3195-07-14

״4318

ברזביל 1/69 ,חולון

60118577

בן יאיר אלברט

08:30 02/02/16

07/07/14

14־4144-07״

43159

ההסתדרוות 43/0,חולון

3074305״

בן יחז קאל יעקב

09: 30 03/01/16

3/07/14״

14־51940-07

41569

הוקולוב 97/4,הרצלייה

33547977

בן שושן שמהאל הו

09:30 02/02/16

1/07/14״

14־0-04״35

43967

חיסן גביירול 16/11,הרוצלייה

313914038

בסוב ולדימיר

7515; ילקוט הפרסומים 6856, י״ח באב התשע״ד, 14.8.2014