גיליון 6856 עמוד 59 מתאריך 14/08/2014ומס, תיק | |שם המנוח/ה    ן ת. פטירה ן |שם ה מבקש

הרבם לענייני ירובה בתל אביב רח' הבלובה 2,יד אליהו, תל-אביב

ירובות

חדד גבלינגה ברטה

0/126010

לוי ברס

19190675

אופיר בת עמי

1 01 9100/

קליימן יבגני

19191406

קוי שדבינד

1 01 91 602

לרזי צרלס

1/191926

מיור נזרי

201 91978

איטן טוב בימה

1 01 92022

יחיא אסתר

101 91!249

פינח סוביץ אגניה

1 019?2

יתייאא מלאה

1 01 92960

נתנימל רוימים

1 01 92965

ו:וסיו:א^ וזיגלדה

101 9285;?

ינאי גליהיפאה

101 ^iSOH

פייטליס גולדה

1/1 93978

בולרה איוט

8ר900ת 1

בילרה ס! וב^

1/1 90402

ביבלם ענירי

1/1 90018

ולץ ארנה

1/1 93438

רתנבטיין ציציליה

1/1 90094

נ1כ1ייז אוזן אודט

94159 1/נ

לאבי אליהו

1/1 94204

בדב חיים

1/1 94839

לוצפי אברהם

1/1 94248

ב־־עlפירטיב רוג׳ר

1/1 9^402^

פנחפ רוני

1/194000

בו^לרייב אנטונינה

9 /1 94021

ס־ליייlנ<וןי טטיאהה

1/1 24334

רוטמן ללרה

1 /1 943110

עזרא יצחל

נ! 1^943 1/1

זהטי לאון

1/1 94052

חזזון אלפונסו

1/1 94054

זבן בובן מרי

1/1 94056

ללס רינה

1/1 94060

בחיטוב אמיר

1/1 94060

בלומרב מיכאל

1/1 94064

ללינמן מלאה

1/1 94065

ללינמן מרדם■

1/1 94067

לילברסטון פיליפ אנטונ׳

1/1 94069

לוי מרים

1/1 94070

יערן מיכאל

1/194374

קליין צביה

1/194378

מורוזוב אלכסיי

1/194519

שוחט כוכבה

1/194524

19/09/2009 חדד רחמיי! 23/01/2013 הררי ציון

חופיר יטראל 90^20/11/1 סוסנר נ!ופיה 1/03/2013 1 3לוי 0נמה 24/12/2913 בידו אתי 23/09/2005 טייב יזז׳ל מיכל 2 29/12/201 סימן טוב מרסיל 5ו02/05/20 יחיא יזיל! ור 2^/0^/201't רינחסוביץ מבה 2/2004 0J2/1 דילמוני רחל 9!!^0:0/1/^0 דיגלמוני רחל 01/05/2010 ו־תטמן נוסינו צפורה יעל 11/01/20199<2 נזנזו יערה 1914/ 18/01    פירה

24/08/1484 מוקרה אבר 01/00/2014 בוקרה אבר 03/00/1989 בעלם יבראל 50/05/2010 נבוז ן גלראה 44/05/8019 וויס ס ילויה 26/01/2010 אוזן 1וגלוך אלין 24/00/2014 קאב י בובנה 24/08/2014 בדב דינה 04/03/2014 מוצפי חני 04/09/2012 ביבפורטיס רן 02/01/2014 פנחס אברהם 0 02^/^0/^^ מלינסקי גסינה 20111/!;0/ן09 מלתצקי סמיון 97/01 גפני ציפי צפורה ^ 31/00/201 0 יביר^נ י6יזל 08/00/2013 זהבי טליה 14/09/2012 חיסון קלרה 19/05/2014 בן בובן עמרם 02/10/2014 לקסיאב 19/04/2014 בחיטוב אורינ אריה 20/02/2003 בלומוב גולדה 0 23/04/201 קלינמן אברהם קלינמן אברהם

16/09/2012 גודינמר-סירב חיה 08/03/2014 לוי יוסף 18/06/2014 יערן גיל 0/01/2007 1 חקלאי רותם 27/05/2014 מורוזוב ורה 18/01/2014 שוחט עוזי עזרא

7451 ילקוט הפרסומים! 6856, י״ח באב התשע״ד, 14.8.2014