גיליון 6856 עמוד 60 מתאריך 14/08/2014ןןת. פטירה ן ושם המבקש ן

ן ושם האנור/ה

ואס׳ תיק

ירושות

07/08/2001 שוחט עוזי עזרא

ש וחוט משה

92525 ת ו

15/015/2013 קצאב אפרים דורו

קצאש אקטוריה

101 04250

12/11/2012 דגני פיש מאיר

דגני פיש יטהק

1210't^^2

2/05/2706 1 הירש ששגלי־

הירש אברהם

04460 ו12

18/05/2014 ברנט רילו

לרנט דורה

04202 ו12

25/54/2012 דובינציק מאיה

קייזיקוביץ דורה

4 2/ 0^m^40

7/12/2007 1 הלקון יקאמי שנטל

שמסלם פרננד אלן

2 /174520

7/53/2014 2 נויפלד ורד

נויפלה דב גלורא

1/1 93003

8/06/2012 0 אראלי אדירם

אראל הנחל

12/ 76056

20/05/2014 הגמון פרוז

הגמון חיים

12/ 761557

5 09/05/200 חזו־לאי □יגולה

אזולשי יאיר

12/ 74625

1/05/2714 1 חריזה אביבה

ארמה נסים

12/ 74026

21/06/2013 הרין יצחק

הרץ שרל

12/ 76868

26/05/2414 שקדתמר

הולטורק זוהבד

76063 ו12

13/16/1014 סטר איגלו

סטורסטיאנו !היסתר

12/ 755591

5/06/1707 2 ריקיק בוריס

ריהלק דיד

^57ז75 /12

21/05/2014 סלימלך חיים

סלימלך שם טוב

1/1 751€>1 2

24/06/2014 וינברו ם פרידה

שנברו ם יזחניתיהו

75618 1י1

01/2014/n קוסוי ליאוניד

יקיסוי־ טייבה

1/17465 9

1/02/2014 1 פרטונס אהלון

חרטוש רבקה

1/174693

2 02/04/201 סניור ?■סו:1נגל ו

סהורסטיאנו חיים

1/174629

08/06/2014 נדיר טלי ברכה

נדי ר רונסי

1/1 94028

995 05/15/2 סמראני יוחאי

עמראני שלמה

1/184348

24/01/2014 ווינברגר מנדל

ויינברגר ג׳לי לאונרד

1/184330

21/07/2014 תמש לאה

תמש אליהו

1/174632

21/01/2014 שלסקי גד

שלסיקי אילנה

1 /1 7461222

1084/^21/0 זר אליהו

זר יהוי־ה

1/1 706019

24/00/0014 שטאדלר ס ימה

שטאדלר צהי יעקב

1/175040

20/26/2014 איגיולקיו סטניסלב

איגולקיו י־ורי

1 /1766665

14/05/2014 מרקוביץ ראל

מרקוביץ יזשה שלמה

1/1 766613

08/21/2014 וולף יהודית אדר

אדלר ליליהן

1/160650

6/04/2014^ 0 נסוגלוביו ידז׳דה נדי

נסולורוייו מיכאל

1/160651

05/06/2013 דוידוב ו לנטינה

סריסקיו שיכאל

1/174622

03/02/3014 כהן יצחק

כהן ענת

1/174553

5/05/2014 1 יעקובוביץ תמי אודיה

פרג שושנה

1/174554

32/03/3014 טילי: שמעון

טייב מרסל

1/174557

07/09/1980 הונדשטיין אריה

ואלפ זאבי רליזיל

1/174621

7/04/2014 1 הלפז עירית

רוזנברג שיינדל

1/174525

27/05/2003 אודם בתיה

ביטנסקי רנה

1/194668

16/01/2008 קדם משה

מזרחי מזל

1/194675

02/04/2014 חסיד נתן

חסיד רינה

1/1 94679

25/06/2014 טל פני

איבגי מסעודה

1/194682

1 30/05/201 טבק סטפן רובב

טבק לדיסלאו רוברט

1/194683

11/12/2013 בן חיים שני

מלאכי שאול

1/194686

13/02/2014 הלפרן גדג' בטי

הלפרן ליליאן אסתר

1/194720

ילקוט הפרסומים 6856, י״ח באב התשע״ד, 14.8.2014

7452