גיליון 6856 עמוד 61 מתאריך 14/08/2014|נזס'תיק    | |שם המ נוח/ה    I ת. פטירה 1 |שם המבקע!

ירישיב

1/194723    רומי רינת    19/03/2014 רומי צחי

1/194725    צנעני רחמיה    05/08/2013 צנעני שרה

נוייבורי(להפלי רוזה

12/ ^no

פצילרו ינקו

1212470/

חזרץ מרטה

^72i־נJו /12

צוואות

רפתארי טוואס

1/1 86560

דמבנר ויברהם

255^3)^ /׳/1

דמרימזלה

נסידנ)^ /4,0

עותני ייירייז

32/ 202755

בכר חלים ויטלי

13/91240

נרסנו נ פתלי

12/21 696

מעוד ז הורה

יוסף ייסף

12/ 62040

צייקיץ רבב

22/ 620699

צופר חיה

1 /1 92040

בולטוסקי אליזבטה

1/1932511235

מפרח־־ שושנה

1/1 92279

מזרחי מנשה

1/192270

רוזמן יזיה

1 /1 92361

גלבוע ברוך

1/192903

פרנס הלנה

92554 1י 2

ימרה יצחק

1 /1 92024

רוזנפלר מרים

1/190834

בן שדה אבנר

1/190308

צשכנד דוד

1/1 93823

בורין הילל טיבריו

1/1 93368

זקזז 22יפי

1/1 90024

רוזל־־ ס סמי

1/1 94320

רדושיצקי אפרים

1/1 90004

הופר חוה

1/1 90453

זהבי צבי

1/1 94336

צפירין ראובית

1/1 94339

פלדמן ציונה

1/1 94342

זלצינגפ פרנציסקה

1/1 94344

פולנוייק ציה

1/1 94347

פפלין עוזי

1/1 94348

גצלר מנחם

1/194350

בנימין אליעזר

1/194355

דבורה יעקב

1/194358

ספיגולנט ציילה

1/194359

פלינטנשטיין יעקב קופל

1/194361


015/013/2012 לסגולדאוה 00/06/2013 נגרי ענת 0014/^0/׳07 חמרידוד

20/10/2010 רפאלי ויקטוריה 31/01/0014 קפלן צילבירה 10/12/2013 דמארי ששי 3 04/04/200 עמית חילי 29/03/2019 בכר שלמה 07/06/2013 ורסנו שרה 01/04/0014 ייעיד ׳־צוחק ס^^לס יוסף משה 02/003/20039 מרביץ הרמלי נאוה צוקר יחזקאל hA^oio ניסל טטיאנה 03/01/2013 מזרחי מיאיר ס03/222/ס0 מזרחי מיאיר ס 03/03/201 ר־וזמן ריברהכו ס02/24/221 גלבוע ברק 2/2014ע/27 פבנס הנריך 14/04/2010 ביסטרי 1פרידה 05/05/0013 סדן אירית 23/24/1210 בן שדה דינה 2/0000 00/0 וינברג אותה 01/00/0010 בורין רוברט 3 01/051/201 זקס פסח חנוך 18/04/2009 רחל,־ ס רגינה 0/06/2010 1 רדושיצקי עמיר 12/02/2010 הייריס מלכה 19/00/2014 גלס עדו 10/06/2014 צלפ רין דורון 7/00/2014 1 פלדמן אוסבלדו 10/10/0013 דיין מלכה 2 13/09/001 פצי־ אהרן נתן 29/00/2010 צפלין עדה 19/05/2006 גצלר ריוה 21/06/2014 בנימין מנדל מנחם 27/02/2000 דבורה אליהו 30/05/2014 פריק סלה שרה 2/03/2014 1 פלינטנשטיין סרפימה

7453 ילקוט הפרסומים 6856, י״ח באב התשע״ד, 14.8.2014